1. Společnost Motor Village 69 s.r.o., se sídlem Škrétova 2249, Hořice 508 01, IČO: 03173577, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 33855/KSHK. (dále jen „prodávající“ nebo „správce“) zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

  • jméno, příjmení
  • datum narození
  • adresu/sídlo
  • e-mailovou adresu
  • telefonní číslo
  • číslo účtu
 2. Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi kupujícím a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy.

  Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší.

  Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být kupujícímu či návštěvníkovi zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej kupující či návštěvník neodmítne. Tato sdělení lze kdykoliv odhlásit.

 3. Zpracování osobních údajů je prováděno elektronicky, tedy správcem osobních údajů. Osobní údaje pro tohoto správce zpracovávají také nezbytní zpracovatelé.

 4. Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky www.mv69.cz, užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:

  • Základní funkčnosti webových stránek.
  • Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu.
  • Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů - chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.
  • Vznese-li návštěvník námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.
 5. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít zpět po skončení smluvního vztahu, a to například zasláním emailu na kontaktní údaje společnosti Motor Village 69, s.r.o.: info@mv69.cz

 6. Návštěvník má právo:

  • zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení,
  • požadovat po správcvi informaci, jaké osobní údaje navštěvníka zpracovává,
  • vyžádat si u správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po správci odstranění těchto osobních údajů, který odstranění provede, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,
  • na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,
  • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů.