V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží. Pro reklamaci jako podklad je doklad o koupi, tj. faktura nebo záruční list. Bez dokladu nelze reklamaci uplatnit. Reklamace lze provést osobně v provozovně prodávajícího nebo zaslat reklamované zboží zpět (včetně kompletního příslušenství) s přiloženým nákupním dokladem, záručním listem, kontaktními údaji kupujícího, popsanou závadou a podepsaným reklamačním protokolem na vyžádání u prodávajícího. Pokud je zboží reklamované již v minulosti, též kupující doloží doklad o reklamaci. Nelze reklamovat vady zboží nesprávným nebo vadným používáním. Prodávající do 30 dnů od obdržení všech podkladů a zboží, sdělí kupujícímu výsledek reklamačního řízení. V případě uznání reklamace je zboží na náklady prodávajícího (či pouze na část nákladů) opraveno nebo vyměněno za stejné zboží, případně vrácena kupní cena (či pouze její část). Místo pro posouzení reklamace je provozovna prodávajícího. Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá:

a) mechanickým poškozením zboží
b) neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží
c) provedením nekvalifikovaného zásahu nebo opravy
d) zboží, které bylo upravováno zákazníkem
e) zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí
f) spotřební zboží

Na sportovní zboží, typu crossových/motardových a závodních motocyklů apod. se 2-letá záruka nevztahuje. U těchto strojů jsou jiné záruky od výrobců. Je možné se informovat.

VYLOUČENÍ ZE ZÁRUKY

 • Při nedodržení servisních intervalů pro garanční prohlídky a použití jiných olejů a paliva než je dáno výrobcem.
 • Uživatel nedbal technických parametrů, zejména přetěžoval motocykl, převyšoval otáčky motoru apod.
 • Motocykl byl havarován nebo došlo k mechanickému poškození.
 • Uživatel s motocyklem hrubě zacházel a zanedbával údržbu.
 • Došlo k běžnému opotřebení součástí.
 • Došlo k poškození přírodními živly.
 • Byly použity neoriginální náhradní díly.
 • Došlo k neoprávněnému zásahu do motoru nebo konstrukce motocyklu.
 • Právo vyplývající ze záruky nebylo uplatněno v záruční době.
 • Došlo k poškození motocyklu vlivem použití na místech, kde se obvykle nepoužívá.
 • Došlo k nepovoleným úpravám.
 • Vlivem času nebo povětrnostními podmínkami došlo ke změnám barevných povrchů, loupání, zastarání.
 • K poškození vlivem nesprávného skladování nebo přepravy.
 • Při používání stroje na závody a ke sportovním účelům a při provozování v půjčovnách.
 • Pro spotřební díly, podléhající opotřebení (olej, svíčka, hadice, lamely spojky, ventily, převody, píst, válec, pneumatiky, brzdy, lanka a jiné).

POŠKOZENÍ ZBOŽÍ PŘI PŘEPRAVĚ

Neručíme za případné poškození způsobené přepravou zásilky dopravcem k zákazníkovi! Zboží se snažíme balit tak, aby nedošlo k jeho poškození běžným zacházením se zásilkou. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

REKLAMACE

Vyskytne-li se na Vašem stroji závada, u které se domníváte že je způsobena vadou výrobní, je nutné stroj dopravit k nám do provozovny pro reklamační řízení. Dle posouzení se zákazníkovi oznámí zda bude vada vyřešena v rámci záruky a nebo v případě neoprávněné reklamace (vlivem zanedbané údržby, nehody, nesprávného používání nebo běžného opotřebení, atd.), bude řešeno jako placená oprava. V případě zásahu neoprávněné osoby nebo opravy svépomocí = ztráta záruky. Více informací taktéž v obchodních podmínkách uveřejněné na těchto webových stránkách.

VÝMĚNA ZBOŽÍ

V zákonné lhůtě do 14ti dnů od převzetí zásilky může kupující prodávajícímu zboží vrátit nebo vyměnit. V případě že potřebuje kupující vyměnit zakoupené zboží za jiné, je nutné neprodleně do 14-ti dnů kontaktovat prodávajícího elektronickou poštou: info@mv69.cz. Po schválení výměny zboží prodávajícím je nutné zásilku zaslat na adresu provozovny s kopií dokladu o koupi.

PODMÍNKY PRO VRÁCENÍ

 • Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
 • Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 4.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@mv69.cz.
 • V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 4.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do sedmi (7) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 • V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 4.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 • Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 • V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu.